A+ SOLUTIONS

Telecommunications Network

 • Site Survey and As-Built Drawing. Network Design for the Transort network SDH and DWDM.

 • lnstallation and Commissioning forTransport network major in Huawei SDH and DWDM.

 • lnstallation and Commissioning for wireless network major in BTS 2G,3G(Node B) and 4G(LTE).

 • lnstallation and Configuration for IP network and Server major in IPTN,MPLS, Core Router and Cloud Server.

Telecom Site Facility

 • Installtion for telecom station.

 • lnstallation for Cable runner System.

 • lnstallation and Commissioning for AC PoWer Supply System.

 • lnstallation Commissioning for DC Power Supply Power System.

Transportation and Security System

 • Test and Commissioning for STEE PSD system of MRT Purple Line Project.

 • Supply Cable Harnessing producion for STEE PSD of MRT Purple Line Project.

 • lnstallation and Commissioning for Fire Alarm, CCTV ,Access Control and Design and install Smart Home.

A+ NEWS

ทำความรู้จักกับโครงข่าย DWDM

สิ่งนี้ดีอย่างไร และมีผลกับมนุษย์หรือไม่

ในยุคปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่าระบบการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตคนเราตั้งแต่การใช้ชีวิตปัจเจคบุคคล มีบทบาทต่อองค์กรจนกระทั่งทั้งระดับประเทศ ระดับทวีปและระดับโลก การสื่อสารต้องการการเชื่อมต่อ โครงข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการใช้งานการสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น การส่งวีดีโอผ่านเครือข่ายข้ามทวีป การประชุมข้ามทวีป ซึ่งเหล่านี้ต้องการระบบโครงข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง หนึ่งในเทคนิคที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่โครงข่าย ได้รับการยอมรับสูงและเป็นที่ต้องการในขณะนี้ก็คือ โครงข่าย DWDM

2 / 4

A+ NEWS

การติดตั้งระบบงานพลังงานสะอาด

ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมให้ความสนใจต่อการนำระบบพลังงานสะอาดเข้ามาปรับเปลี่ยน ใช้และดำเนินงาน มีการพัฒนาค้นคว้าถึงระบบพลังงานสะอาดกันมากขึ้น เนื่องจากความห่วงใยในสถานการณ์ ความเป็นไปของโลก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือการก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้คน รวมไปถึงผลกระทบเรื่องโลกร้อนที่รณรงค์กันอยู่ในทุกด้านที่จะช่วยกันรักษาโลกไว้ ให้คงอยู่ในสภาพที่มนุษย์จะสามารถมีชีวิตรอดได้ พลังงานสะอาดจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน

3 / 4