A+ PORTFOLIO

แนะนำบริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด

ผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม

บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านการติดตั้งโครงข่ายสื่อสัญญาณ การก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม การสร้างศูนย์ข้อมูล การออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศและการควบคุมระบบปรับอากาศภายในสถานีโทรคมนาคม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีโทรคมนาคม เช่น ระบบวงจรเรียงกระแส ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันขโมย และระบบควบคุมการเข้าออก

บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด เริ่มต้นจากการให้บริการการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงข่ายสื่อสัญญาณ การส่งกำลัง การติดตั้ง และการทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารด้วยแสงผ่านเทคโนโลยีการใช้สายเส้นใยแก้วนำแสงที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูล และแยกสัญญาณ ทั้งเวลา พื้นที่ และความถี่ของสัญญาณ อุปกรณ์การวางลำดับการสื่อสารแบบซิงโครนัสในตัวกลางความเร็ว ส่งออกเป็นเฟรม โดยมีการซิงค์บอกตำแหน่งเริ่มต้นเฟรมเพื่อให้อุปกรณ์รับตรวจสอบสัญญาณข้อมูล แล้วรวมเฟรมเป็นช่องสัญญาณที่แถบกว้างความเร็วสูงขึ้น จัดรวมกันเป็นลำดับ เพื่อใช้ช่องสื่อสารบนเส้นใยแก้วนำแสง รวมถึงอุปกรณ์ Core Router, Core Switch, MPLS, IPTN และ Wireless Network 3G/4G ทั้งแบบกลางแจ้งและแบบภายในอาคาร ทำให้ บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินกิจการทางด้านนี้เป็นอย่างดี

งานบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคม

งานบริการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

งานบริการด้านการขนส่ง และ ความปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด ยังได้ดำเนินการขยายกิจการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การเพิ่มเติมในส่วนของการบริการก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม และศูนย์ข้อมูล การบริการออกแบบระบบควบคุม การปรับอากาศและการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในสถานีโทรคมนาคม และบริการเสริมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานอื่นๆ อย่างระบบวงจรเรียงกระแส ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันขโมย และระบบควบคุมการเข้าออก สืบเนื่องไป เป็นต้น

การปรับอากาศและการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในสถานีโทรคมนาคม และบริการเสริมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานอื่นๆ อย่างระบบวงจรเรียงกระแส ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันขโมย และระบบควบคุมการเข้าออก สืบเนื่องไป เป็นต้น

“บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด จะบริการจัดหาวัสดุสำหรับติดตั้งที่ดีเยี่ยม มีมาตรฐานตามเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ จะบริการงานติดตั้งให้ทันเวลาตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ รวมถึงการส่งมอบงานได้ตรงเวลา และจะบริการติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ อุปกรณ์สามารถใช้งานอย่างมีอายุยาวนานตามข้อกำหนดบริการ จะให้คำปรึกษาหาก เกิดเหตุเสียหายภายหลังการติดตั้ง เพื่อรับประกันผลงานติดตั้งบริการด้วยความซื่อสัตย์ และรักษาความลับของเครือข่ายของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ยังรวมถึงนโยบายเรื่องความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องอาชีวอนามัย ในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุที่ช่วยอนุรักษ์และประหยัดพลังงานด้วย”