ABOUT US

บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด มีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงข่ายสื่อสัญญาณเป็นอย่างยิ่ง เรามีความชำนาญในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ DWDM และ SDH รวมถึงอุปกรณ์ Core Router, Core Switch, MPLS, IPTN และ BTS eNodeB ทั้งแบบ Outdoor และ In-Building เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เราได้ขยายกิจการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ในการบริการก่อสร้าง สถานีโทรคมนาคม และ Data Center

บริการออกแบบระบบแอร์คอนโทรล การติดตั้งระบบปรับอากาศในสถานีโทรคมนาคม และบริการด้าน Facility พื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ ระบบ Rectifier, ระบบไฟฟ้า AC และ DC การติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) และระบบป้องกันขโมยและควบคุมการเข้าออก Access Control เป็นต้น

เรามีปณิธานในการบริการด้วยการใส่ใจในรายละเอียดในงานมีการอบรมพนักงานก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าตามโยบายในการบริการดังนี้

1. บริการจัดหาวัสดุสำหรับติดตั้งที่ดีเยี่ยมมีมาตรฐานตามเงื่อนใขของลูกค้า

2. บริการงานติดตั้งให้ทันเวลาตามลูกค้าต้องการ ส่งมอบงานได้ตรงเวลา

3. บริการติดตั้งทดสอบอุปกรณ์ให้มีคุณภาพอุปกรณ์สามารถใช้งาน อย่างมีอายุยาวนานตามข้อกำหนด

4. บริการให้คำปรึกษาเหตุเสียหลังการติดตั้ง เพื่อรับประกันผลงานติดตั้ง

5. บริการด้วยความซื่อสัตย์ และรักษาความลับของ Network ของลูกค้า

A+ plus Telecom was founded on January 29, 2010, which is a group of telecommunication engineerswho have expertise in telecommunications engineering as well. We are committed to operating with the mission of providing the best quality and delivery on time.

In the implementation of integrated telecommunications and engineering services to meet the needs of their clients. Which began Surveying and Network design, Base station construction, Installation and testing for the equipment, including equipment maintenance and repair.

We also provide intelligence consulting services and smart action to improve the weaknesses of the network.

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด ถือว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้น ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญ ของบริษัทฯ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้การทำงานของเราเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุที่ช่วย อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด จึงมีนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้จะมีการส่งพนักงานไปอบรมกับสถานประกอบการที่จัดอบรม ตามมาตรฐานสากล

2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก รู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ พนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา ที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงาน ประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. บริษัทฯ จะพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน ส่งเสริมการใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ความสะอาด อยู่เสมอ สร้างพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมให้ทำงานด้วยจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอ

5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน